ویژگی سوم

خانه / ویژگی سوم

ایمنی بیشتر به دلیل استفاده این سیستم از برق 12 ولت
مقرون بصرفه نسبت به جاروهای برقی معمولی
مصرف انرژی کم تر به دلیل استفاده از الکتروموتورهای دور پایین فن دار
اینها تنها بخش کوچکی از هزاران ویژگی جاروهای مرکزی هوشمند می باشند.